Aalborg

Vi var her: 1598-1901

ca. 1895

 
kilde:
Aalborg Stadsarkiv


Billede fra Korsgade i Aalborg 

1895-1901

Min oldefar, Niels Jensen Nielsen, kommer til Aalborg omkring 1895. Han får arbejde på en beværtning, som han siden overtager. Da hans første barn indenfor ægteskab, min bedstemor Kirstine, fødes i maj 1895 bor familie i Korsgade.

Det er et fattigt kvarter, og de bliver der også kun et år, så flytter de ind ovenpå værtshuset i Søndergade 13, hvor de bor til de omkring 1901 overtager Hald kro. Hvordan det gik kan du læse om her. I 1906 flytter til Vile, hvor Niels bliver møller.

 1716-1728

Stiftsskriver og Rådmand i Aalborg var min 6x tipoldefar Søren Nielsen Lunge.

D. 26. oktober 1680 blev han, uden forudgående trolovelse og med bevilling af kong Christian d. 7 (ham med Struensee-miseren!) gift med den velhavende Margrethe Hansdatter Bay. Det kunne være spændende at vide hvorfor de sprang ud i det uden den ellers så vigtige trolovelse.

Landemodet i Aalborg er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftsamtmand og Stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang i Stiftet. Det findes stadig. Da Søren var stiftskriver var en af han opgaver at være tilstede ved skifter efter dødsfald. Den slags skal man have transport og løn for og Landemodet i 1673 fastsætter:

"om Stiftskriverens løn sluttet, at han skal gives 3 Slettemark af hver Pdl. og 8 a´ 10 dage tilforn at advaris om Skiftetid, da Stervboet enten kan lade hammed sin egen Vogn føre frem og tilbage eller leie Vogn til Ham."

Landemodet blev som ovenfor nævnt også brugt til at fremlægge beretninger og regnskaber og det var også Søren Nielsen Lunges opgave at bidrage til det. Om det kan man læse at:

 "Af Stiftskriver Søren Nielsen Lunge blev 21.4.1680 leveret landemodet 2 bøger, een folio, som er Vendelboe Stifts Kirkers Hoved Jordbog, den anden og folio, formaoblonga, Vendelboe Stifts Kirkers Inventarium"

Jeg vil antage af min 6x tipoldefar var en nidkær mand - således indstævner han en magister på Aalborg Skole, først  15. april 1680. Rektor, magister Wiingaard, havde modtaget kirketiender fra Ø. og V. Hassing ikke betalt sin afgift deraf i flere år. Rektoren blev ved Højesterets dom af 2.september 1680 tilpligtet at betale, men efterkom ikke dommen, hvorfor stiftskriveren atter stævnede ham 19.april1682, og landmodet 27.april afsagde dom i sagen, hvilken tildels blev stadfæstet af Højesteret 25.august samme år. 

I 1685 bliver Søren Nielsen Lunge By og Raadstue skriver i landsmodets protokol for 1686 hedder det:

"Forrige Stiftskriver Søren Lunge fremkom for Retten på Dionysii Landsmode i Aalborg 1686 og begjerte sit Skudsmaal af samtlige Provster, om Nogen vidste noget utilbørligt med ham i samme hans Tjenestes forrige Forretning,da alle provsterne gave ham et godt og berømmeligt Vidnesbyrd med Taksigelse."

Det sidste man hører til Søren er hans udnævnelse til Rådmand i Aalborg 26.6.1716, han er rådmand i byen til sin død i 1728

1692

Hans Sørensen Lunge fødes i september og døbes i Budolfi kirke d. 24. september. Han bliver senere præst i Selde

1650

  bliver student i Aalborg. Han bliver senere præst i Farsø (se dette)

1598- 1643

Diderik Grubbe var født i Tyskland omkring 1580, han var købmand og rådmand i Ålborg og blev borgmester 1630.

Han ejede og boede i Toldergården på Gammeltorv men ejede også det gamle Ålborghus Slot med enghave. Da han ikke længere var aktiv som købmand ejede han flere ejendomme, som han lejede ud til beboelse og jord, som blev lejet ud som haver.